Who we are?

The VEYM Mid-Atlantic Region (MTĐ) is the smallest VEYM-USA regions but is blessed to be a major hub of Roman Catholic activity in the United States. Consisting of 9 Chapters across Pennsylvania, Maryland, and Virginia, VEYM MTĐ looks to St. Dominic Savio as its patron saint, celebrating the feast day each year in May as a region. With just under 1000 Youth Members, VEYM MTĐ seeks to stay connected by hosting a Youth-Leader Convention and a Youth Member Convention every two years, and a spiritual retreat each year to continue to build our faith.

We are member of the Vietnamese Eucharistic Youth Movement (VEYM) in the U.S.A. or Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ, also a member of Pope's Worldwide Prayer Network and Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) or Eucharistic Youth Mouvement (EYM) worldwide.


Where are we from?

Pennsylvania:

Đoàn Cecilia in Philadelphia
Đoàn Chúa Ba Ngôi in Lancaster
Đoàn Fatima in Philadelphia
Đoàn Helena in Philadelphia
Đoàn Lê Bảo Tịnh in Harrisburg
Đoàn Thêrêsa Hài Đồng Giêsu in Bethlehem

Maryland:

Đoàn Anrê Dũng Lạc in Silver Spring, MD

Virginia:

Đoàn Anrê Trông in Centreville
Đoàn Đon Boscô in Richmond
Đoàn Thánh Tâm in Arlington


NHIỆM KỲ 2016-2020

BAN CHẤP HÀNH MIỀN

Tuyên Úy Miền

Cha Gioan Hoàng Thanh Sơn, OP Email: sonhoangop@gmail.com

Chủ Tịch Miền

Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập Email: vucaolap@gmail.com

Phó CT Quản Trị

Tr. Tôma Dương Hữu Đức Email: duongh.duc@gmail.com

Phó CT Nghiên Huấn:

Tr. Têrêsa Nguyễn Hồng Nhung Email: hnhung.nguyen5@gmail.com

Thư Ký Miền:

Tr. Maria Lê Trân Kaitlyn Email: kaitlyn_le@yahoo.com

Thủ Qũy Miền:

Tr. Maria Lại Thị Đan Uyên Email: danuyen.lai@yahoo.com


UỶ VIÊN QUẢN TRỊ:

UV KỸ THUẬT:

Tr. Phanxicô Phan Quốc Việt Email: vphan1986@gmail.com

UV PHỤNG VỤ:

Têrêsa Đinh Thị Trâm Anh Email: dinhthitramanh@yahoo.com

UV TRUYỀN THÔNG

Tr. GioaKim Trần Phi Hổ Email: jackphiho@yahoo.com

UV VĂN NGHỆ:

Tr. Têrêsa Hoàng Mai Thi Email: thihoang14@gmail.com


UỶ VIÊN NGHIÊN HUẤN:

UV NGÀNH ẤU NHI:

Tr. Anastasia Lê Thùy-Vân Julliann Email: j.thuyvan.le@gmail.com

UV NGÀNH THIẾU NHI:

Tr. GioaKim Cao Văn Học Email:sehonbaogiohet@hotmail.com

UV NGÀNH NGHĨA SĨ:

Tr. Phanxicô Xaviê Phạm Thanh Giang Email:giangtphm@gmail.com

UV NGÀNH HIỆP SĨ:

Tr. Maria Anna Từ Ngọc Như-Ý Email:nygee.ntu@gmail.com